Stavět eshop na míru nebo koupit hotový systém? IASW nebo TASW?

Článek se snaží přiblížit rozdíly mezi individuálním softwarem (IASW) na míru nebo typovým krabicovým softwarem (TASW). Popsat jejich výhody a nevýhody a upřesnit, jak to děláme při vývoji systému SolisShop pro elektronické obchodování.

Způsobů jak můžeme pořídit nový IS máme několik, původně byl vývoj nejběžněji řešen interními programátory, později však firmy pochopily, že software, který vytváří, je hodně podobný a dal by se řešit typově.

Na začátku článku přiblížím některé použité zkratky:

IASW - individuální aplikační software, software vytvářený na zelené louce podle potřeb zadavatele, respektuje přesně jeho potřeby a jeho funkčnost vychází z konzultace se zadavatelem (konečnými uživateli),

TASW - typový aplikační software, software vytvářený a standardizovaný pro určitou homogenní skupinu zákazníků, v podstatě krabicový systém,

Integrace - každý software plní nějakou informační úlohu v podniku, je běžné, že firma má více takových softwarů, např. emailový klient, ERP, CMS, B2C, B2B systém apod., problém je, když chceme tyto systémy integrovat, tedy chceme, aby spolu komunikovaly, např. potřebujeme, aby náš eshop dokázal programu, co tiskne štítky na balíky, odeslat dodací adresy, abychom je nemuseli ručně opisovat, nebo aby eshop dokázal komunikovat s účetním programem a posílal mu faktury, nebo aby eshop dokázal přijmout od dodavatele produktový katalog, aniž bychom ho museli opisovat, nebo aby několikrát denně eshop zjistil dostupnost nabízeného zboží ze skladů dodavatele nebo vnitřního skladového systému, a to zobrazil na stránkách eshopu.

Pojďme si rozebrat jednotlivé způsoby jak přistupovat k vývoji a pořízení nového IS:

1. Vlastní vývoj IASW, nákup ostatních komponent, integrace vlastními silami

Výhody:

 • je šitý na míru, odpovídá tomu, co zákazník požaduje, systém je přizpůsoben přesně podnikovým procesům a způsobu jakým chce zadavatel se systémem pracovat, nabízí očekávanou funkčnost,
 • funkčnost a celková koncepce je ve firmě detailně známa,
 • konkurence nezná silné a slabé stránky podnikání podporovaného informačními technologiemi,
 • snadná reakce na okamžité potřeby uživatelů,
 • obecně se dá tvrdit, že tento způsob nabytí IS je vhodný pro utajované nebo citlivé informace, kde lze zaručit určitou bezpečnost systému, stejně tak bezpečnostní chyby nejsou navenek známé, jak je tomu u některých open-source systémů.

Nevýhody:

 • vysoké náklady, všechny náklady na vývoj, konzultace, vytvoření koncepce apod. kryje zadavatel, všechny provizorní stavy funkčnosti, provizorní moduly a jejich náklady kryje taktéž zadavatel v plné výši,
 • absence světových a odvětvových standardů, které si firma zprvu ani nemusí uvědomovat, absence vyzkoušených a fungujících technik ve funkčnosti systému,
 • obvykle je výsledný IS méně kvalitní, jeho logika není podrobena používáním desítkami nebo stovkami uživatelů, proces připomínkování a odstraňování chyb je plně na zadavateli, tento proces není rozložen mezi řadu uživatelů, stejně tak interní programátoři v roli dodavatele nedosahují potřebných kvalit a nemají zkušenosti s řadou dalších projektů,
 • obtížná integrace systémů,
 • s výše uvedeným se pojí delší doba nasazení a vývoje, interní programátoři vyvíjí nový IS, všechny fáze životního cyklu projektu staví na zelené louce, programátoři nedisponují množstvím technik, metodik a zavedených postupů, vše je pro něho nové,
 • budoucí údržba je dražší, díky absenci parametričnosti, každá nutná změna v zákonech, v legislativě, v obyčejích daného odvětví představuje podstatný zásah do systému,
 • IS je plně závislý na svých tvůrcích, často při fluktuaci zaměstnanců se systém stává nekonzistentním a ztrácí jakékoli další možnosti vývoje, údržby a správy.

2. Vývoj IASW externí firmou, nákup ostatních komponent, integrace vlastními silami

Výhody:

 • v podstatě můžeme výhody vztáhnout k prvnímu způsobu nabytí softwaru, některé výhody nebudou už tak silné např. utajení informací už není tak znatelné,
 • je více potlačena nevýhoda kvalifikace interních programátorů, zde se síly pojí se silami externích specialistů a kvalita IS tak dosahuje znatelného zlepšení.

Nevýhody:

 • nevýhody budou podobné jako v první variantě,
 • v tomto případě můžeme tvrdit, že náklady jsou ještě vyšší než u varianty první,
 • doba řešení však může být nižší než u první varianty,
 • navíc si můžeme připočíst vyšší riziko úniku informací.

3. Nákup všech komponent (vč. TASW) od různých výrobců, integrace vlastními silami

Do této skupiny se řadí systém SolisShop, který však dosahuje některých výhod IASW a přechozích variant, zároveň se však snaží držet určitou koncepci a tak potlačit výše uvedené nevýhody.

Výhody:

 • neporovnatělně kratší doba realizace oproti předchozím metodám,
 • zadavatel kupuje za nejnižší náklady, software je typový a rozsah nákladů na vývoj, konzultace a vytvoření koncepce je dělen mezi mnoho zákazníků, díky tomu je cena neporovnatělně nižší,
 • jednotlivá funkčnost je podrobena potřebám desítkám firem a odvětvím, dosahuje tak vysoké kvality a dalším vývojem je software přizpůsobován pro stále vyšší efektivitu práce,
 • můžeme využít tzv. best practices, tedy metodiky jiných uživatelů, konkurentů, jejich standardů a osvědčených efektivních obchodních a pracovních metodik, můžeme tak čerpat z dlouhodobých zkušeností ostatních uživatelů, systém tak pomáhá budovat efektivní metodiky svým novým uživatelům, vyzkoušené postupy jsou zdokonalovány i napříč konkurencí,
 • změny v legislativě, zákonech apod. lze měnit parametricky, systém dosahuje určité míry parametričnosti a je tak schopen relativně rychle reagovat na dané změny, např. změna DPH apod.,
 • nové moduly a budoucí funkčnosti jsou testovány řadou uživatelů a lze rychleji reagovat na jejich nedostatky.

Nevýhody:

 • je nutné, aby se některé požadavky v podniku přizpůsobily možnostem systému,
 • pokud jsou jednotlivé TASW od různých dodavatelů, je zde vysoké riziko nekonzistentnosti systému a obtížnější integrace, celková spolehlivost integrace je závislá na politice zpětné kompatibility od různých dodavatelů, na jejich podpoře pro možnosti integrace,
 • je nutné udržovat větší množství integračních vazeb nebo stavět speciální převodové můstky, komunikační ostrovy.

Tento způsob nabytí systému považujeme za nejvýhodnější a jistě to potvrdí i naše konkurence.

Dokážeme systém SolisShop (TASW) vzít a upravit ho na míru zákazníka. Ovšem u každé úpravy se snažíme držet vnitřní logiku systému a klademe důraz na zpětnou kompatibilitu systému po upravách mezi jeho jednotlivými verzemi a zároveň mezi budoucími doplňky a požadavky.

Pokud není zbytí a zákazník si žádá změny, které nejsou v souladu s logikou celého systému a nelze zaručit začlenění těchto změn do dalšího vývoje, jsme schopni novou verzi oddělit a vytvářet nadále IASW, zákazník tím však ztrácí všechny výhody TASW a nadále je k němu nahlíženo jako k individuálnímu systému. Upozorňujeme, že vždy tato varianta skončí jako IASW a podle toho mohou být budoucí náklady mnohonásobně vyšší než pořízení základní instance systému, zároveň doporučujeme se těmto požadavkům vyhnout a zhodnotit, zda by přece jen nebylo možné procesy podniku modifikovat.

4. Nákup celého IS/IT od generálního dodavatele - systémového integrátora

Výhody:

 • nejrychlejší realizace,
 • nízké náklady,
 • profesionální řešení jednotlivých komponent,
 • vysoká spolehlivost jejich propojení,
 • integraci garantuje dodavatel, integraci TASW již má vyzkoušenou a ověřenou, pravděpodobně spolupracuje s výrobci TASW a možné změny nebo nefunkčnosti je tak schopen rychle nebo dokonce dopředu řešit.

Nevýhody:

 • přizpůsobení procesů v podniku,
 • ne každý integrátor dokáže pokrýt svou nabídkou celé spektrum vyžadované funkčnosti a jednotlivých aplikačních řešení,
 • podnik je vysoce závislý na dodavateli IS,
 • riziko úniku informací.

5. Tvorba IS generálním dodavatelem - systémovým integrátorem a outsourcing provozu části nebo celého IS/IT

Výhody:

 • tomuto způsobu můžeme přisoudit vše, co je u varianty předchozí plus snížení nároků na provozní personál a provozní náklady,
 • snadněji bude oblast IT přizpůsobovat své kapacity podle potřeb podniku,
 • možnost využívat nejmodernějších a nejefektivnějších technologií, integrátor nebo poskytovatel outsourcingu ve vlastním zájmu modernizuje své technologie.

Nevýhody:

 • stejné jako u předchozí metody,
 • zvýšení závislosti na dodavateli, poskytovateli outsourcingu,
 • zvýšení rizika úniku informací.

Jelikož máme vlastní zkušenosti s vedením internetových obchodů v různých oblastech, jsme schopni nabídnout i služby v podobě outsourcingu. Například pro velkoobchody, které chtějí umožnit svým odběratelům výhody elektronického obchodu. Služby v této oblasti jsou vždy vázány na individuální dohodu a v současné době nejsou nijak standardizovány.

Tento článek je věnován především celopodnikovým informačním systémům, tedy souhrnu aplikačního softwaru, ERP (Vario, Helios, SAP), B2C (systém SolisShop), B2B (propojení na velkoobchody systém SolisShop), elektronické zásobování (systém SolisShop) apod., ale co platí pro IASW a TASW, se dá vztáhnout i pro stavbu elektronických obchodů.

Systém SolisShop není jen elektronickým obchodem, ale svojí funkčností se snaží nabídnout více z možností vyspělých ERP systémů, zejména se snažíme posílit složku integrace a na té v současné době nejvíce pracujeme.

Zároveň jsme schopni zajistit nejen integraci některých ERP systémů, ale například i jejich implementaci (spolupracujeme se společností Altus ohledně systémů Vario).