Definice: Competitive Inteligence

Je to pododbor Business Inteligence, vedle znalostního managementu. Vychází z praktik vojenských a zpravodajských služeb, ale nejedná se o špionáž, zkoumání konkurenčního prostředí je prováděno za pomoci legálních praktik.

Pojem Competitive Inteligence zahrnuje problematiku získávání, shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací se zaměřením na konkurenční prostředí. Hlavním cílem je zvýšit konkurence schopnost a identifikovat silné a slabé stránky konkurenčních podniků.

V rámci prohloubení znalostí podniku o svém vlastním okolí zahrnuje tato disciplína i zkoumání prostředí, ve kterém se podnik nachází, zejména je to pak zkoumání oblastí práva a legislativy, trhu, státu, politických, demografických a dalších souvislostí.

Činnost je to opakovaná a neustálá, jejich výsledků požívají marketingový odborníci, obchodníci, pracovníci strategických oddělení nebo vrcholový management a další.

Obvykle je zjišťování prováděno za pomocí sekundárních marketingový výzkumů (od stolu). Činnosti zahrnující Competitive Inteligence, by měla provádět každá firma, které není lhostejná konkurence.